MBA Faculty

OSWALD A. J. MASCARENHAS

Dr. ROWENA WRIGHT

Dr. Babu Thomas

DR. BEENA DIAS

Dr Sambatur Sridhar

Prof. T. Ramesh Kamath

Dr Teresa Nazareth

Dr. Benny Godwin

Mr.Dhananjay K

Mrs. Rajani Suresh

Ms. Sumitha Achar

Mr. Justine James

Ms. Divya Pereira

Mr. Rayan Joseph D ‘Souza

Mr. Ravi Kudtarkar

Mrs. Harinakshi

Swapna Rose

Mrs. Prathibha Shetty

Mrs. Ann Cyriac

Mr. Elroy Monis

Mr. Renjith Krishnan

Dr. Vasantha G